Kancelaria MSZ LEGAL Mariusz Szarek Radca Prawny

Dostarczamy właściwe rozwiązania prawne dla biznesu.

więcej

O kancelarii

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym oraz instytucjom prawa publicznego świadczone przy zastosowaniu kryteriów najwyższej zawodowej staranności, odpowiedzialności oraz fachowości.

Specjalizujemy się prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem sektora funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych.


MSZ Legal to kancelaria prawna oferująca kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym oraz instytucjom prawa publicznego świadczone przy zastosowaniu kryteriów najwyższej zawodowej staranności, odpowiedzialności oraz fachowości.

Specjalizujemy się w prawie spółek (korporacyjnym), prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem sektora funduszy inwestycyjnych, prawie cywilnym (prawie umów), fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A), prawie pracy i kontraktów menedżerskich, prawie własności intelektualnej, prawie administracyjnym z uwzględnieniem prawa farmaceutycznego, prawie nieruchomości oraz prawie procesowym.

Nasi prawnicy oprócz języka polskiego i angielskiego posługują się także językiem niemieckim.

Wyróżnia nas doświadczenie zdobyte zarówno poprzez wieloletnie świadczenie pomocy prawnej w warszawskich kancelariach prawnych jak i doradztwo prawne, jako prawnicy wewnętrzni, w instytucjach finansowych oraz innych podmiotach gospodarczych. Doskonale rozumiemy istotę biznesu i identyfikujemy się z Klientami, co pozwala nam wspólnie rozwiązywać ich problemy.

Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów. Indywidualne podejście i bliski kontakt z Klientami pozwala nam na odejście od schematycznie pojmowanej pomocy prawnej.

Specjalizacje

Prawnicy Kancelarii świadczą fachową i kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Do problemów Klienta podchodzą w sposób profesjonalny i indywidualny, przywiązując przy tym najwyższą wagę do aspektów biznesowych jego działalności.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Kancelaria w niniejszym obszarze świadczy usługi obejmujące tworzenie podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne w tym dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, domy maklerskie, podmioty dystrybuujące tytuły uczestnictwa a także wprowadzanie produktów tych podmiotów do sprzedaży oraz uczestniczenie w transakcjach realizowanych przez te podmioty. Prawnicy Kancelarii brali udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów rynku kapitałowego, przygotowywaniu koncepcji łączenia produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowymi i oszczędnościowymi, a także oferowania tych produktów przez niestandardowe kanały sprzedaży.

Praktyka prawników Kancelarii obejmuje także negocjowanie umów oraz innych aktów określających prawa i obowiązki podmiotów obsługiwanych z bankami (depozytariuszami) i innymi instytucjami finansowymi (agentami transferowymi, dystrybutorami).

Praktyka prawników Kancelarii obejmuje również, tworzenie wielu nowatorskich przedsięwzięć prawnych, takich jak chociażby: (i) tworzenie jednego z pierwszych w Polsce funduszu inwestycyjnego zamkniętego nieruchomości, (ii) tworzenie procedury prawnej połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych (iii) projekty związane z rozszerzeniem działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz na doradztwo w zakresie papierów wartościowych (iv) tworzenie dla podmiotów zewnętrznych funduszy inwestycyjnych typu white label (v) prace nad tworzeniem funduszy aktywów niepublicznych oraz funduszy podstawowych z funduszami powiązanymi (vi) notyfikacja funduszy zagranicznych i in.

Przedstawiciele Kancelarii biorą udział jako pełnomocnik w postępowaniach przed urzędem Komisji Nadzoru Finansowego we wszelkich postępowaniach wymaganych dla skutecznej realizacji zadań opisanych w zdaniach powyżej.

Prawnicy Kancelarii pełnili funkcje Inspektorów Nadzoru i członków zespołu nadzoru wewnętrznego w szeregu towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Kancelaria w tym zakresie oferuje współpracę w obszarze tworzenia struktur komórek nadzoru wewnętrznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich oraz spółkach publicznych.

Pomoc w powyższym zakresie obejmuje także opracowywanie regulaminów wewnętrznych, procedur compliance oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych względem Komisji Nadzoru Finansowego, GIIF, GIODO oraz NBP.

Współpraca z Kancelarią może także dotyczyć pełnienia przez jednego z jej pracowników Kancelarii funkcji Inspektora Nadzoru w danym podmiocie.

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa spółek począwszy od wyboru optymalnej formy spółki, poprzez jej założenie i bieżącą obsługę prawną, aż po zakończenie bytu prawnego spółki.

W zakresie bieżącej działalności spółki doradzamy Klientom we wszelkich aspektach ich funkcjonowania, między innymi przy podwyższaniu bądź obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu udziałów, konwersji zadłużenia na udziały lub wnoszeniu dopłat do spółki. Doradztwo korporacyjne obejmuje także obsługę prawną związaną z organizacją finansowania działalności spółek zarówno przy wykorzystaniu środków własnych jak i obcych, prowadzenie procesów restrukturyzacji zadłużenia spółek, jak również postępowań upadłościowych i naprawczych.

Usługi Kancelarii obejmują też przygotowywanie dokumentów korporacyjnych takich jak regulaminy obowiązujące w spółce, projekty uchwał organów zarządczych i nadzorczych spółek oraz przygotowywanie wymaganych prawem ogłoszeń i zgłoszeń do rejestrów sądowych.

Kancelaria bierze udział w tworzeniu projektów związanych z opracowaniem modeli restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym harmonogramów postępowań związanych ze sferą M&A, buy- back, squeeze out i reverse squeeze out.

Kancelaria świadczy stałą, bieżącą obsługę na rzecz szeregu spółek handlowych zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym. Świadczymy również pomoc prawną przy zakładaniu w Polsce spółek z udziałem kapitału zagranicznego, jak również oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Kancelaria posiada także doświadczenie w zakładaniu dla polskich podmiotów spółek w krajach o bardziej liberalnych przepisach podatkowych (np. Cypr, Luksemburg).

Kancelaria doradza prawnie przy finansowaniu projektów oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstw.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie wdrażania licznych form prawnych finansowania działalności, w tym przy kredytach bankowych i tradycyjnym corporate finance, jak i przy project finance, leasingu, w tym leasingu nieruchomości, a także emisjach obligacji oraz bonów korporacyjnych.

Prawnicy Kancelarii w ramach świadczonych usług doradzają przy zawieraniu umów mających na celu pozyskanie finansowania, opracowują treść dokumentów, a także doradzają przy wyborze finansowania w oparciu o kryteria prawne, takie jak m.in. zabezpieczenia danego rodzaju finansowania. Na tym etapie reprezentujemy Klientów w relacjach z podmiotami udzielającymi finansowania, wspierając Klientów w procesach due diligence poprzedzających udzielenie finansowania.

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych na gruncie polskiego prawa pracy. Nasza praktyka obejmuje prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji.

Do zadań prawników Kancelarii należy opracowywanie kompleksowych rozwiązań łączących kwestie pracownicze z niezbędnymi elementami prawa korporacyjnego. Kancelaria współpracuje ze specjalistami BHP, co zapewnia doradztwo również z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Klientom oferujemy pomoc na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej zapewniając pełną dokumentację i koordynację procesu nawiązania, rozwiązywania oraz kontynuacji stosunku pracy. Doradzamy w procesach restrukturyzacji zatrudniania, obejmujących transfery pracowników oraz zwolnienia grupowe.

Kancelaria prowadzi analizy prawne spraw pracowniczych, w tym zapewnia udział w forensic audits – dochodzeniach nakierowanych na gromadzenie dowodów przestępczości gospodarczej oraz programy zgodności – compliance programmes pozwalające zdiagnozować i wyeliminować potencjalne ryzyka.

Kancelaria zapewniając swoim Klientom pełen zakres obsługi prawnej oferuje także świadczenie usług w zakresie reprezentowania ich w sporach sądowych i arbitrażu.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów w zakresie spraw przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich etapach, począwszy od działań zmierzających do ugodowego załatwienia sprawy, poprzez działania procesowe, a skończywszy na związanych z egzekucją orzeczeń.

Poza powyższymi obszarami praktyka Kancelarii obejmuje także obsługę podmiotów z sektora:

 • prawa telekomunikacyjnego i nowych technologii
 • prawa gospodarczego publicznego i rynków regulowanych
 • prawo na dobrach niematerialnych (własność intelektualna, technologie informatyczne)

Praktyka Kancelarii skupia się na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych i co do zasady nie obejmuje spraw karnych. Jednakże, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w koniecznych przypadkach, Kancelaria zapewnia fachową pomoc z zakresu prawa karnego, świadczoną przez współpracujących z Kancelarią, doświadczonych adwokatów.

Zespół

Mariusz Szarek

Mariusz Szarek

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Założyciel Kancelarii.

Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie spraw związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych. Jest specjalistą z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego w tym w prawa spółek, z uwzględnieniem procesów łączeń, przekształceń i restrukturyzacji.

Świadczy pomoc prawną na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń.

Mariusz Szarek doskonalił swą praktykę pracując w kancelariach prawnych w Warszawie specjalizujących się w obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym.

Był członkiem zespołu prawnego w jednym z holdingów należących do BRE Banku S.A. Pełnił funkcję prawnika i Inspektora Nadzoru w Superfund TFI S.A. oraz Głównego Prawnika i Inspektora Nadzoru w Noble Funds TFI S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim.

Jego prywatna pasja to Kitesurfing.

email: mszarek@mszlegal.pl


Marcin Kowal

Of Counsel

Marcin Kowal

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie również Doradca Zarządu ds. Prawnych w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie spraw związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych oraz firm asset management. W swojej dotychczasowej karierze, świadczył m. in. pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów tytułów uczestnictwa. Zajmował się m. in. przygotowywaniem prospektów informacyjnych, statutów funduszy inwestycyjnych i warunków emisji funduszy inwestycyjnych, nadzorował także przebieg procesów licencyjnych podmiotów ubiegających się o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Posiada także duże doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie „compliance”, w tym w zakresie sprawowania nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych, oraz wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi pracując w Pioneer Pekao TFI S.A., Kancelarii Vogel Zaborowski Dubiński oraz Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.

email: mkowal@mszlegal.pl

Paweł Hulewicz

Paweł Hulewicz

Doradca Podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT oraz VAT. W szczególności zajmuje się przeglądami podatkowymi systemów ERP oraz analizą i projektowaniem procesów podatkowych na potrzeby systemów ERP (szczególnie w obszarze amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, podatku u źródła oraz podatku od nieruchomości, a także wyceny zapasów i produkcji w toku). Paweł bierze także czynny udział w projektach dotyczących elektronicznego fakturowania (przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, jak i systemów EDI).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zespołach doradztwa podatkowego w miedzynarodowych firmach konsultingowych takich jak PwC oraz Deloitte.

Ukończył studia na kierunku Badania Operacyjne i Systemy Informatyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdobył także kwalifikację Project Management Professional nadawaną przez Project Management Institute.

Współpracownicy

Kancelaria utrzymuje ścisłą współpracę, na zasadzie tzw. ”best friendship”, z wieloma zagranicznymi i krajowymi firmami prawniczymi, kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz rzecznikami patentowymi.

Przyjęty model współpracy gwarantuje, z jednej strony, pełną niezależność Kancelarii a, z drugiej strony, zapewnia komfort jej Klientom. Kancelaria koordynuje działania podejmowane przez współpracowników Kancelarii, co jest szczególnie istotne w przypadku realizacji projektów wymagających zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin.

Kontakt

 • Kancelaria Prawna MSZ LEGAL
  Radca Prawny Mariusz Szarek
 • ul. Saska 103 lok. 10
 • 03-914 Warszawa
 • mszarek@mszlegal.pl

Polityka cookies


Serwis (Witryna Internetowa) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu mszlegal.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania zawartości koszyka

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub nawet spowodować niemożliwość korzystania z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.